Ciluba

Mfumu Yezu Kristu,
wewe udi butooke bwa
panu,ne Mukalenga wa
dyulu ne buloba,
luaku utuambuluishe,
tenteka cyanza cyebe pa
mutu peetu, ambuluishe badi
bacyoke ne batebuki,
samba badi mu dikenga
ne basami, babeli ne bakengi,
ubatue mpanda, badino
bakengesha bua diina dyebe,
kubalekedi, bulengela butudi
tukulomba nse dikudimuka dya
moyo, yonso wa kutudi ende mu
njila webe ne moyo mululame.
Mfumu, muana wa Davide,
tufuile luse, kutulekedi,
kupule mpekatu yetu,
ne tuetu, ne moyo mulenga ne
mutooke,basaka kudi Spiritu
Munsantu, netutambule Mubidi
webe ne Mashi ebe, belengeja
kudi bulenga buebe,
netutumbishe Taatu wa mu dyulu,
kudiye yeye Munsantu, Mulenga,
wa kashidi,mwakane ne wa luse.

Ne dianyisha dia ntenji. Disambila edi didi difila citupa cya dijimija dya mibi kudi eu yonso udi udisambila.
+ Vicenzo Rimedio, Mukubi wa Ntenji
Nicastro, 5-5-1999

Mariya we,
Wewe uvua muinshi mwa
nkuruse wa Muan’ebe
Yezu Kristu, Bwa mabungama
ebe 7 ne makenga ebe,
sambila bwalu buanyi!
Enza bua se ngikale ntangila
nkuruse wa Kristu kayi mpekatu.
Enza Mariya we, bwa mubidi
wanyi wikale kule ne bubi.
Enza, Mariya we, bwa anyima
wanyi ne moyo wanyi binale byebe,
byonso bwebe wewe.
Mariya we, pikale Taatu muanyishe,
ndi musue kulua mu butooke bwebe.
Ke bwa cinyi ndi musue kuikala
webe menamene.
Mariya we, ngendesha mu njila
muimpe: njila wa buimpe,
Ne ngepula ku bubi.

Mvidi Mukulu atumbe…3.
Mamu wa Lupandu, utuakuile

 

Ne dianyisha dia ntenji. Disambila edi didi difila citupa cya dijimija dya mibi kudi eu yonso udi udisambila.
+ Vicenzo Rimedio, Mukubi wa Ntenji

Nicastro, 5-5-1999